Προσλήψεις εργατών με δίμηνη σύμβαση στο Δήμο Τριφυλίας - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Προσλήψεις εργατών με δίμηνη σύμβαση στο Δήμο Τριφυλίας

Με α­πό­φα­ση που υ­πέ­γρα­ψε σή­με­ρα ο δή­μαρ­χος Τρι­φυ­λί­ας, Κώ­στας Κόλ­λιας, έ­γι­νε οι πρόσ­λη­ψη 13 ερ­γα­τών και ε­νός ο­δη­γού, με σύμ­βα­ση δί­μη­νης διά­ρκειας. Η α­πό­φα­ση αυ­τή α­φο­ρά έ­ξι ερ­γά­τες πυ­ρο­προ­στα­σί­ας-γε­νι­κών κα­θη­κόν­των, ε­πτά ερ­γά­τες κα­θα­ρι­ό­τη­τας-γε­νι­κών κα­θη­κόν­των και έ­ναν ο­δη­γό.
Το προ­σω­πι­κό θα κα­τα­νε­μη­θεί σε ό­λες τις Δ.Ε. ως α­κο­λού­θως: Νι­κό­λα­ος Γι­αν­νά­τος (Δ.Ε. Γαρ­γα­λιά­νων), Χρή­στος Αν­τω­νό­που­λος (Δ.Ε. Γαρ­γα­λιά­νων), Η­λί­ας Πα­πα­δό­που­λος (Δ.Ε. Φι­λια­τρών), Ι­ω­άν­νης Σα­λα­βού­ρας (Δ.Ε. Φι­λια­τρών), Θε­ό­δω­ρος Βλά­χος (Δ.Ε. Κυ­πα­ρισ­σί­ας), Νι­κό­λα­ος Πλέ­τσας (Δ.Ε. Κυ­πα­ρισ­σί­ας). Ως ερ­γά­τες κα­θα­ρι­ό­τη­τας-γε­νι­κών κα­θη­κόν­των προσ­λή­φθη­καν οι: Δη­μή­τριος Ζόμ­πο­λος (Δ.Ε. Γαρ­γα­λιά­νων), Γε­ώρ­γιος Βέλ­λιος (Δ.Ε. Γαρ­γα­λιά­νων), Ε­λέ­νη Μα­τα­ράγ­κα (Δ.Ε. Φι­λια­τρών), Δη­μή­τριος Κάν­δη­λας (Δ.Ε. Φι­λια­τρών), Αγ­γε­λι­κή Σκο­τά­δη (Δ.Ε. Κυ­πα­ρισ­σί­ας), Ζή­σης Φί­λιος (Δ.Ε. Α­ε­τού) και Σω­τή­ριος Α­να­γνω­στό­που­λος (Δ.Ε. Αυ­λώ­νος). Ως ο­δη­γός στη Δη­μο­τι­κή Ε­νό­τη­τα Κυ­πα­ρισ­σί­ας προ­σε­λή­φθη ο Δη­μή­τριος Χρι­στα­κό­που­λος. Η σύμ­βα­ση ερ­γα­σί­ας θα έ­χει διά­ρκεια α­πό την 1η Ι­ου­λί­ου μέ­χρι την 31η Αυ­γού­στου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages