ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΤΑ 2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΤΑ 2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Α­κό­μα και για την κα­τάρ­γη­ση των ορ­γα­νι­κών θέ­σε­ων των ο­δη­γών α­σθε­νο­φό­ρων α­νη­συ­χεί το Σω­μα­τεί­ο Ερ­γα­ζο­μέ­νων του Νο­σο­κο­μεί­ου Κα­λα­μά­τας. Σε α­να­κοί­νω­σή του το Σω­μα­τεί­ο Ερ­γα­ζο­μέ­νων του Νο­σο­κο­μεί­ου Κα­λα­μά­τας α­να­φέ­ρει:
«Τις τε­λευ­ταί­ες μέ­ρες έν­το­νη εί­ναι η φη­μο­λο­γί­α, η ο­ποί­α ε­πι­βε­βαι­ώ­νε­ται σι­γά σι­γά κι α­πό ε­πί­ση­μους φο­ρείς, ό­τι η συγ­κυ­βέρ­νη­ση ΝΔ-ΠΑ­ΣΟΚ ε­τοι­μά­ζει νέ­ο πα­κέ­το δι­α­θε­σι­μό­τη­τας-α­πο­λύ­σε­ων με στό­χο αυ­τήν τη φο­ρά ερ­γα­ζό­με­νους στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεί­α. Μια σει­ρά α­πό νο­σο­κο­μεί­α και ΚΥ της πε­ρι­φέ­ρειας βά­ζουν λου­κέ­το, στην Πά­τρα, στα Κα­λά­βρυ­τα, στα Κρέ­στε­να ε­νώ πα­ράλ­λη­λα ε­τοι­μά­ζε­ται και η κα­τάρ­γη­ση της ει­δι­κό­τη­τας των ο­δη­γών στα νο­σο­κο­μεί­α, δεί­χνον­τας σ ό­λους αυ­τούς τους ερ­γα­ζό­με­νους την πόρ­τα της ε­ξό­δου-την α­πό­λυ­ση. Συγ­κε­κρι­μέ­να για τον κλά­δο των ο­δη­γών πρό­κει­ται για α­προ­κά­λυ­πτη ε­πι­χεί­ρη­ση πα­ρά­δο­σης του συγ­κε­κρι­μέ­νου το­μέ­α στην ι­δι­ω­τι­κή πρω­το­βου­λί­α, ό­πως έ­γι­νε στο πα­ρελ­θόν και στο νο­σο­κο­μεί­ο της Κα­λα­μά­τας με τη σί­τι­ση, τη φύ­λα­ξη, την κα­θα­ρι­ό­τη­τα, τα πλυν­τή­ρια. 
Πε­ρι­μέ­νουν στη γω­νιά οι ι­δι­ω­τι­κές ε­ται­ρεί­ες α­σθε­νο­φό­ρων να υ­πο­δε­χθούν το δώ­ρο που τους ε­τοι­μά­ζει ο Υπ. Υ­γεί­ας κα­θώς με την κα­τάρ­γη­ση της εν λό­γω ει­δι­κό­τη­τας δη­μι­ουρ­γεί­ται τε­ρά­στιο κε­νό στις δι­α­κο­μι­δές α­σθε­νών, στις με­τα­φο­ρές α­σθε­νών στα σπί­τια τους με­τά α­πό νο­ση­λεί­α. Ο λα­ός θα ναι αυ­τός που γι άλ­λη μια φο­ρά θα κλη­θεί να βά­λει το χέ­ρι στην τσέ­πη για να ε­ξα­σφα­λί­σει την α­σφα­λή με­τα­φο­ρά του δι­κού του αν­θρώ­που. Για την α­ναγ­και­ό­τη­τα ύ­παρ­ξης ο­δη­γών στα νο­σο­κο­μεί­α θε­ω­ρού­με πε­ριτ­τό να α­να­φέ­ρου­με πολ­λά, κα­θώς σ έ­να νο­σο­κο­μεί­ο ό­πως της Κα­λα­μά­τας υ­πάρ­χουν τε­ρά­στι­ες α­νάγ­κες λό­γω των πολ­λών Κ. Υ­γεί­ας, των κι­νη­τών μο­νά­δων, της αι­μο­δο­σί­ας, Κέν­τρο Ψυ­χι­κής Υ­γεί­ας, Ψυ­χαρ­γώς, με­τα­κί­νη­ση προ­σω­πι­κού και κυ­ρί­ως τον τε­ρά­στιο όγ­κο δι­α­κο­μι­δών α­σθε­νών τό­σο σε νο­σο­κο­μεί­α άλ­λων πό­λε­ων αλ­λά και σε σπί­τια".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages