Πρόταση για ελεύθερες καταβολές στον ΟΑΕΕ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Πρόταση για ελεύθερες καταβολές στον ΟΑΕΕ

Πρό­τα­ση για ε­λεύ­θε­ρες κα­τα­βο­λές στον Ο­Α­Ε­Ε κά­νει με ε­πι­στο­λή του προς τον Υ­πουρ­γό Ερ­γα­σί­ας, Κοι­νω­νι­κής Α­σφά­λι­σης και Πρό­νοι­ας Γιά­ννη Βρού­τση ο πρό­ε­δρος του Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου Μεσ­ση­νί­ας Δη­μή­τρης Μα­νιά­της. Ο κ. Μα­νιά­της στην ε­πι­στο­λή του α­να­φέ­ρει:
«Γνω­ρί­ζε­τε ό­τι α­πό τους 750.000 α­σφα­λι­σμέ­νους στον Ο­Α­Ε­Ε, οι 380.000 ο­φεί­λουν ει­σφο­ρές, δη­λα­δή δεν μπο­ρούν να πλη­ρώ­σουν και δεν πλη­ρώ­νουν. Στην πρό­σφα­τη ρύθ­μι­ση, πα­ρό­τι α­πει­λούν­ται με κα­τα­σχέ­σεις σπι­τι­ών, προ­σήλ­θαν μό­νο 30.000 για να ρυθ­μί­σουν τις ο­φει­λές τους.Κι αυ­τό δι­ό­τι οι ό­ροι της ρύθ­μι­σης εί­ναι ε­κτός πραγ­μα­τι­κό­τη­τας. Το πο­σό που πρέ­πει να κα­τα­βά­λει ο κα­θέ­νας ξε­περ­νά­ει τα 700-950 ευ­ρώ το μή­να, δη­λα­δή δό­ση ο­φει­λο­μέ­νων και τρέ­χου­σα ει­σφο­ρά. Με τη ση­με­ρι­νή μας ε­πι­στο­λή ΖΗ­ΤΑ­ΜΕ να γί­νον­ται ε­λεύ­θε­ρες κα­τα­βο­λές, δη­λα­δή να κα­τα­βάλ­λουν κά­θε μή­να ό­σα μπο­ρούν, έ­ναν­τι του χρέ­ους. Αν λοι­πόν ε­πι­τρα­πούν οι ε­λεύ­θε­ρες κα­τα­βο­λές ο Ο­Α­Ε­Ε θα ει­σπρά­ξει και θα κα­λύ­ψει τε­ρά­στιο μέ­ρος της τρύ­πας του 2014 και δεν θα μει­ώ­σει τις συν­τά­ξεις. Αν π.χ. α­πό τους 300.000 που ο­φεί­λουν, δί­νει ο κα­θέ­νας α­πό 100 έ­ως 200 ευ­ρώ/μή­να έ­ναν­τι του χρέ­ους, ο Ο­Α­Ε­Ε για το 2014 (12 μή­νες) θα ει­σπρά­ξει συ­νο­λι­κά α­πό 360 έ­ως 720 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ. Ω­στό­σο, με τα ση­με­ρι­νά δε­δο­μέ­να και την πρα­κτι­κή που α­κο­λου­θεί­τε, δεν ει­σπράτ­τει ο Ο­Α­Ε­Ε ού­τε έ­να ευ­ρώ. Ό­σο λοι­πόν και αν α­πει­λή­σει ο Ο­Α­Ε­Ε με κα­τα­σχέ­σεις και ποι­νι­κές δι­ώ­ξεις, ο κό­σμος δεν έ­χει χρή­μα­τα και δεν μπο­ρεί να αν­τα­πε­ξέλ­θει στις υ­πο­χρε­ώ­σεις του".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages