Ολύμπια Οδός: Ο Γ. Λαμπρόπουλος στην Βουλή – Ο Καφύρας στην Ηλεία ζητά λύση Μαξίμου - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Ολύμπια Οδός: Ο Γ. Λαμπρόπουλος στην Βουλή – Ο Καφύρας στην Ηλεία ζητά λύση Μαξίμου

Με­τά την ε­πί­και­ρη ε­ρώ­τη­ση του βου­λευ­τή Μεσ­ση­νί­ας Γ. Λαμ­πρό­που­λου για την Ο­λύμ­πια Ο­δό, την σκυ­τά­λη πή­ρε η πε­ρι­φε­ρεια­κή ε­νό­τη­τα Η­λεί­ας και συγ­κε­κρι­μέ­να ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Χα­ρά­λαμ­πος Κα­φύ­ρας. Ο κ. Κα­φύ­ρας δι­ορ­γα­νώ­νει σύ­σκε­ψη για την Ο­λύμ­πια Ο­δό που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Πε­ρι­φε­ρεια­κή Ε­νό­τη­τα Η­λεί­ας, την Πα­ρα­σκευ­ή, 22 Νο­εμ­βρί­ου στις 12:00 το με­ση­μέ­ρι, με­τά τις τε­λευ­ταί­ες ε­ξε­λί­ξεις, ό­που με υ­πο­γρα­φή της χρη­μα­το­δο­τι­κής σύμ­βα­σης, με­τα­ξύ της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Τρά­πε­ζας Ε­πεν­δύ­σε­ων (Ε­ΤΕπ) και της Ελ­λά­δας για τους αυ­το­κι­νη­το­δρό­μους, ε­ξαι­ρεί­ται το τμή­μα της Ο­λυμ­πί­ας ο­δού «Πά­τρα – Πύρ­γος – Τσα­κώ­να» α­πό την ε­πα­νεκ­κί­νη­ση των ερ­γα­σι­ών των συμ­βά­σε­ων πα­ρα­χώ­ρη­σης των με­γά­λων αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μων.
Στην ί­δια συ­νε­δρί­α­ση θα συ­ζη­τη­θεί το εν­δε­χό­με­νο συ­νάν­τη­σης με τον Πρω­θυ­πουρ­γό και τον Υ­πουρ­γό Υ­πο­δο­μών κα­θώς και θα παρ­θούν α­πο­φά­σεις για τις ε­πό­με­νες κι­νή­σεις και ε­νέρ­γει­ες στα πλαί­σια της βα­σι­κής θέ­σης «να ο­λο­κλη­ρω­θεί το έρ­γο της Ο­λυμ­πί­ας Ο­δού στα πλαί­σια της σύμ­βα­σης πα­ρα­χώ­ρη­σης, χω­ρίς την τρο­πο­ποί­η­ση της και χω­ρίς μει­ώ­σεις στο φυ­σι­κό και τε­χνη­τό αν­τι­κεί­με­νο, μέ­χρι την Τσα­κώ­να Μεσ­ση­νί­ας, στο ί­διο χρο­νο­δι­ά­γραμ­μα με το σύ­νο­λο του έρ­γου». Στην συ­νε­δρί­α­ση έ­χουν προ­σκλη­θεί οι βου­λευ­τές Η­λεί­ας , οι Δή­μαρ­χοι του νο­μού και οι Πε­ρι­φε­ρεια­κοί Σύμ­βου­λοι Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας το ΤΕ­Ε Ν. Η­λεί­ας και το Ε­πι­με­λη­τή­ριο Η­λεί­ας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages