Χαρίζουν φόρους στα κοράκια-τοκογλύφους και στις τράπεζες για να πάρουν φτηνά - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Χαρίζουν φόρους στα κοράκια-τοκογλύφους και στις τράπεζες για να πάρουν φτηνά

Γράφει ο Νίκος Φ.
Η μεί­ω­ση του φό­ρου με­τα­βί­βα­σης των α­κι­νή­των α­πό το 10% στο.­..3%, α­πο­τε­λεί ο­πωσ­δή­πο­τε στοι­χεί­ο για την α­να­θέρ­μαν­ση της .­..κτη­μα­τα­γο­ράς. Ό­μως ό­ταν αυ­τό γί­νε­ται πα­ράλ­λη­λα με την ε­πι­βαλ­λό­με­νη α­πό την τρό­ι­κα α­πε­λευ­θέ­ρω­ση των κα­τα­σχέ­σε­ων α­κι­νή­των, εί­ναι κα­θα­ρά δι­ευ­κό­λυν­ση των Τρα­πε­ζών και των γνω­στών “κο­ρά­κων” για να με­τα­βι­βα­στούν τα κα­τα­σχε­θέν­των α­κί­νη­τα. Συγ­κε­κρι­μέ­να ο μει­ω­μέ­νος φό­ρος με­τα­βί­βα­σης θα εί­ναι α­κό­μη έ­να βο­ή­θη­μα στις τρά­πε­ζες για να “ξε­φορ­τω­θούν” τα σπί­τια και τα μα­γα­ζιά που θα κα­τα­σχε­θούν. Πε­λά­τες των τρα­πε­ζών τό­σα χρό­νια εί­ναι ό­λοι αυ­τοί οι “α­πάν­θρω­ποι”, τα γνω­στά κο­ρά­κια των δη­μο­πρα­σι­ών που συ­νή­θως εί­ναι και το­κο­γλύ­φοι.
Εί­ναι πάν­τα ε­νη­με­ρω­μέ­νοι α­πό “μέ­σα”, συ­νή­θως α­πό δι­ευ­θυν­τές και στε­λέ­χη τρα­πε­ζών για τα πάν­τα. Για το ποι­οι πε­λά­τες έ­χουν α­νάγ­κη, ποι­οι απ´ αυ­τούς έ­χουν α­κί­νη­τα, σε ποι­ο ύ­ψος προ­η­γεί­ται η τρά­πε­ζα (λό­γω προ­ση­μεί­ω­σης), πό­τε βγαί­νει σε πλει­στη­ρια­σμό, τι φό­ρο έ­χει, ποι­α εί­ναι η αν­τι­κει­με­νι­κή α­ξί­α, τα.­.. πάν­τα! Ε­άν ή­θε­λε το ΣΔΟ­Ε θα μπο­ρού­σε εύ­κο­λα να α­να­κα­λύ­ψει τους το­κο­γλύ­φους, τα κο­ρά­κια και τους συ­νερ­γά­τες τους τρα­πε­ζο­ϋ­παλ­λή­λους! Εί­ναι άλ­λω­στε γνω­στό πως οι πε­ρισ­σό­τε­ροι απ´ αυ­τούς α­πέ­κτη­σαν πε­ρι­ου­σί­ες δί­χως πο­τέ να έ­χουν δη­λώ­σει και πλη­ρώ­σει φό­ρο ει­σο­δή­μα­τος! Μαύ­ρα λε­φτά που ε­πεν­δύ­θη­καν σε κα­τα­σχε­μέ­να α­κί­νη­τα.Τώ­ρα ε­άν δεν δι­α­χω­ρί­σει η Κυ­βέρ­νη­ση τη μεί­ω­ση του φό­ρου με­τα­βί­βα­σης, τό­τε εί­ναι κα­θα­ρή δι­ευ­κό­λυν­ση των τρα­πε­ζών να ξε­φορ­τω­θούν τα α­κί­νη­τα που θα κα­τα­σχέ­σουν στους έ­χον­τες μαύ­ρο χρή­μα η σε κο­ρά­κια του.­..εί­δους αυ­τού! Ο δι­α­χω­ρι­σμός θα ή­ταν σω­στός ε­άν μεί­ω­νε το φό­ρο με­τα­βί­βα­σης σε ό­σους α­γο­ρά­ζουν α­κί­νη­τα α­πό κα­τα­σκευα­στές ή άλ­λους πο­λί­τες ι­δι­ο­κτή­τες, αλ­λά ΔΙ­ΠΛΑ­ΣΙΑ­ΖΕ το φό­ρο με­τα­βί­βα­σης σε ό­σους “α­γο­ρά­ζουν” α­πό κα­τα­σχε­θέν­τα α­κί­νη­τα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages