Μήνυμα του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Π. Αλευρά για τις εορτές - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Μήνυμα του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Π. Αλευρά για τις εορτές

Ε­νό­ψει των ε­ορ­τών των Χρι­στου­γέν­νων και της Πρω­το­χρο­νιάς ,ας ο­πλι­στού­με με ψυ­χι­κή δύ­να­μη για να δι­α­τη­ρή­σου­με ζων­τα­νό το ό­ρα­μα για το μέλ­λον. Στη δυ­σχε­ρή κα­τά­στα­ση που βι­ώ­νου­με σή­με­ρα ,η Γέν­νη­ση του Θε­αν­θρώ­που ας εί­ναι για τον κα­θέ­να μας έ­να μή­νυ­μα α­να­δη­μι­ουρ­γί­ας, έ­να μή­νυ­μα ελ­πί­δας, που ζε­σταί­νει τις ψυ­χές ό­λων μας. Ας πε­ρά­σου­με λοι­πόν τα φε­τι­νά Χρι­στού­γεν­να κον­τά σε αυ­τούς που α­γα­πά­με, αλ­λά με τη σκέ­ψη στραμ­μέ­νη στους α­δύ­να­μους συμ­πο­λί­τες μας, τους ο­ποί­ους δεν πρέ­πει να ξε­χνά­με, ι­δι­αί­τε­ρα τέ­τοι­ες γι­ορ­τι­νές μέ­ρες. Ο­φεί­λου­με να ο­μο­λο­γή­σου­με ό­τι το 2013 ή­ταν μια ι­δι­αί­τε­ρα δύ­σκο­λη χρο­νιά. Μια χρο­νιά που ση­μα­δεύ­τη­κε α­πό μια πρω­το­φα­νή εγ­χώ­ρια κρί­ση και τα ελ­λη­νι­κά νοι­κο­κυ­ριά δο­κι­μά­στη­καν σκλη­ρά. Μέ­σα σε αυ­τή την ύ­φε­ση , μέ­σα σε αυ­τή τη δί­νη της α­νερ­γί­ας , της φτώ­χιας, της δυ­σβά­στα­χτης φο­ρο­λο­γί­ας, της δύ­σκο­λης κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας, ό­που δυ­σκο­λευ­ό­μα­στε πια να αν­τα­πε­ξέλ­θου­με στις α­νάγ­κες και στους στό­χους μας, ο­φεί­λου­με να αν­τέ­ξου­με.
Το ο­φεί­λου­με ό­χι μό­νο στους ε­αυ­τούς μας, αλ­λά και στις γε­νι­ές που έρ­χον­ται. Το 2014 πρέ­πει να ερ­γα­στού­με ό­λοι μα­ζί , ο κα­θέ­νας α­πό το δι­κό του με­τε­ρί­ζι, πο­λι­τι­κοί, ερ­γα­ζό­με­νοι, ό­λος ο λα­ός, για να ε­πι­τύ­χου­με, με υ­πο­μο­νή και σύμ­πνοι­α, ό­λα ό­σα δι­και­ού­μα­στε και μας α­ξί­ζουν. Εύ­χο­μαι το νέ­ο έ­τος ,με ό­λες τις δυ­σκο­λί­ες που θα έ­χει, να μας δώ­σει ως χώ­ρα αλ­λά και ως Μεσ­ση­νί­α ει­δι­κό­τε­ρα , το έ­ναυ­σμα για έ­ναν κοι­νω­νι­κό προ­γραμ­μα­τι­σμό, που θα α­φο­ρά κά­θε πλευ­ρά της κοι­νω­νι­κής ζω­ής, υ­πο­τάσ­σον­τας τους νό­μους της οι­κο­νο­μί­ας στα συμ­φέ­ρον­τα της κοι­νω­νί­ας, με στό­χο μια σύμ­με­τρη α­νά­πτυ­ξη προς ό­φε­λος του κοι­νω­νι­κού συ­νό­λου. Ας α­να­δει­χτεί μέ­σα α­πό την κρί­ση, έ­να α­να­θε­ω­ρη­μέ­νο και υ­γι­ές σύ­στη­μα, που θα μπο­ρεί να δη­μι­ουρ­γή­σει στα­θε­ρές βά­σεις για το αύ­ριο ό­λων μας και να φέ­ρει την ευ­οί­ω­νη προ­ο­πτι­κή που έ­χει α­νάγ­κη η ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α. Η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου, χω­ρίς ε­ξω­ρα­ϊ­σμούς ή δρα­μα­το­ποι­ή­σεις, αλ­λά με πνεύ­μα ε­νό­τη­τας και συ­νερ­γα­σί­ας, θα προ­σπα­θή­σει α­πο­φα­σι­στι­κά το 2014 να αν­τι­στρέ­ψει το κλί­μα. Θα συ­νε­χί­σου­με την ο­λο­κλή­ρω­ση ση­μαν­τι­κών έρ­γων που ξε­κι­νή­σα­με το 2013 ,αλ­λά και την προ­ώ­θη­ση νέ­ων, στο­χεύ­ον­τας πάν­τα ψη­λό­τε­ρα, συ­νερ­γα­ζό­με­νοι με ό­λους τους φο­ρείς του τό­που μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages