ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ

«Τα­μεί­ο» θα κά­νει ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος την προ­σε­χή Κυ­ρια­κή για τα πε­πραγ­μέ­να τις τρι­ε­τί­ας που η­γεί­ται του Δή­μου. Σε σχε­τι­κή α­να­κοί­νω­σή του ο κ. Α­να­στα­σό­που­λος το­νί­ζει τα ε­ξής:
 «Ως δη­μο­τι­κή αρ­χή, πι­στή στις δε­σμεύ­σεις μας, κά­να­με τον πρώ­το α­πο­λο­γι­σμό των πε­πραγ­μέ­νων μας στα μέ­σα του 2012, που α­φο­ρού­σε το ε­νά­μι­ση έ­τος θη­τεί­ας της δη­μο­τι­κής αρ­χής. Την Κυ­ρια­κή 29 Δε­κεμ­βρί­ου, στις 18:30, στην αί­θου­σα εκ­δη­λώ­σε­ων ΡΟ­ΔΟΝ, που βρί­σκε­ται ε­πί της Ε­θνι­κής ο­δού στην έ­ξο­δο της Μεσ­σή­νης προς Πύ­λο, θα γί­νει ο α­πο­λο­γι­σμός των πε­πραγ­μέ­νων με την ο­λο­κλή­ρω­ση της τρι­ε­τί­ας 2011 -2013. Για το λό­γο αυ­τό κα­λού­με, ε­κτός α­πό τα μέ­λη της αυ­το­δι­οι­κη­τι­κής πα­ρά­τα­ξης «Δη­μο­τι­κή Έ­νω­ση Μεσ­σή­νης» και ό­λους τους εν­δι­α­φε­ρό­με­νους πο­λί­τες να ε­νη­με­ρω­θούν για την μέ­χρι τώ­ρα πο­ρεί­α της δη­μο­τι­κής αρ­χής.Εί­ναι αυ­το­νό­η­το ό­τι το κά­λε­σμα αυ­τό α­πευ­θύ­νε­ται σε ό­λους τους ε­νερ­γούς πο­λί­τες, α­νε­ξαρ­τή­τως κομ­μα­τι­κών κα­τα­βο­λών και αυ­τό για­τί πι­στεύ­ου­με ό­τι ο ε­νη­με­ρω­μέ­νος πο­λί­της με τη συμ­με­το­χή του βο­η­θά στην α­νά­πτυ­ξη και πρό­ο­δο του τό­που του.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages