Το 2013 καταγράφηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας της τελευταίας τριετίας - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Το 2013 καταγράφηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας της τελευταίας τριετίας

Με βά­ση τη στα­τι­στι­κή α­πει­κό­νι­ση και την πο­σο­τι­κή και ποι­ο­τι­κή α­νά­λυ­ση των δει­κτών της εγ­κλη­μα­τι­κό­τη­τας, το προ­η­γού­με­νο έ­τος 2013, σε σύγ­κρι­ση με τα έ­τη 2011 και 2012, πα­ρα­τη­ρούν­ται τα χα­μη­λό­τε­ρα ε­πί­πε­δα στους βα­σι­κούς δεί­κτες των α­δι­κη­μά­των, τα ο­ποί­α πα­ρου­σιά­ζουν στα­θε­ρά κλι­μα­κού­με­νες μει­ώ­σεις. Οι μει­ώ­σεις αυ­τές, συ­ναρ­τών­ται ά­με­σα με την α­να­βαθ­μι­σμέ­νη ε­πι­χει­ρη­σια­κή δυ­να­μι­κή, που α­νέ­πτυ­ξε η Ελ­λη­νι­κή Α­στυ­νο­μί­α στο πλαί­σιο του γε­νι­κό­τε­ρου στρα­τη­γι­κού σχε­δια­σμού, τό­σο στον το­μέ­α της πρό­λη­ψης και α­πο­τρο­πής, ό­σο και στον το­μέ­α της συ­νο­λι­κής α­στυ­νο­μι­κής ε­τοι­μό­τη­τας και αν­τα­πό­κρι­σης.
Στο πλαί­σιο αυ­τό, το προ­η­γού­με­νο έ­τος 2013, οι πο­σο­τι­κοί δεί­κτες α­πει­κό­νι­σης της εγ­κλη­μα­τι­κό­τη­τας στις βα­σι­κές κα­τη­γο­ρί­ες α­δι­κη­μά­των, ό­πως οι αν­θρω­πο­κτο­νί­ες, οι λη­στεί­ες, οι κλο­πές – δι­αρ­ρή­ξεις και οι κλο­πές τρο­χο­φό­ρων ο­χη­μά­των, κα­τέ­γρα­ψαν τη με­γα­λύ­τε­ρη μεί­ω­ση της τε­λευ­ταί­ας τρι­ε­τί­ας (σε σύγ­κρι­ση με τα έ­τη 2011 και 2012), με αν­τί­στοι­χη α­ξι­ο­ση­μεί­ω­τη βελ­τί­ω­ση στα ε­πι­μέ­ρους ποι­ο­τι­κά στοι­χεί­α των κα­τη­γο­ρι­ών αυ­τών. Με βά­ση τα πα­ρα­πά­νω, α­κο­λου­θεί α­να­λυ­τι­κή στα­τι­στι­κή συγ­κρι­τι­κή α­πει­κό­νι­ση της τε­λευ­ταί­ας τρι­ε­τί­ας (2011 – 1013) σε ε­πί­πε­δο ε­πι­κρά­τειας, αλ­λά και στην Ατ­τι­κή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages