Σύσκεψη για τη διαχείριση συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Σύσκεψη για τη διαχείριση συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Για τη δι­α­σφά­λι­ση της δη­μό­σιας υ­γεί­ας και την προ­στα­σί­α του φυ­σι­κού πε­ρι­βάλ­λον­τος προ­κύ­πτει ως α­νάγ­κη, η αν­τι­με­τώ­πι­ση του σο­βα­ρού ζη­τή­μα­τος της α­νε­ξέ­λεγ­κτης δι­ά­θε­σης, αλ­λά και των δυ­σχε­ρει­ών που προ­κύ­πτουν κα­τά τη δι­α­χεί­ρι­ση των κε­νών συ­σκευ­α­σι­ών φυ­το­προ­στα­τευ­τι­κών προ­ϊ­όν­των, λό­γω ελ­λι­πούς γνώ­σης των χρη­στών και λό­γω έλ­λει­ψης κα­τάλ­λη­λης υ­πο­δο­μής.
 Για το λό­γο αυ­τό ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Μεσ­ση­νί­ας κ. Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς προ­σκα­λεί σε σύ­σκε­ψη για την αν­ταλ­λα­γή α­πό­ψε­ων και τη δι­α­μόρ­φω­ση ε­νός πλαι­σί­ου δρά­σης, σχε­τι­κά με το σο­βα­ρό αυ­τό ζή­τη­μα, τους Δη­μάρ­χους Ν. Μεσ­ση­νί­ας, τους αρ­μό­διους Αν­τι­δη­μάρ­χους και Γε­ω­τε­χνι­κούς των Δή­μων, το Ε­πι­με­λη­τή­ριο Μεσ­ση­νί­ας, το ΤΕΙ Πε­λο­πον­νή­σου, το ΓΕ­Ω­ΤΕ­Ε Πα­ράρ­τη­μα Δυτ. Ελ­λά­δας & Πε­λο­πον­νή­σου, το Σύλ­λο­γο Γε­ω­πό­νων Ε­λευ­θέ­ρων Ε­παγ­γελ­μα­τι­ών Μεσ­ση­νί­ας, τον Α­γρο­τι­κό Συ­νε­ται­ρι­σμό ”Ε­ΝΩ­ΣΗ ΜΕΣ­ΣΗ­ΝΙΑΣ”, τον Α­γρο­τι­κό Συ­νε­ται­ρι­σμό Κα­λα­μά­τας και τον Α­γρο­τι­κό Σύλ­λο­γο Φι­λια­τρών. Η σύ­σκε­ψη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Κα­λα­μά­τα, αύ­ριο στις 12:00 μ.μ. στην αί­θου­σα «Π. ΦΩ­ΤΕ­ΑΣ» του Δι­οι­κη­τη­ρί­ου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages