«Οι Λιμενικές Υπηρεσίες στη Μεσσηνία πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό και μέσα και όχι να υποβαθμιστούν» - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

«Οι Λιμενικές Υπηρεσίες στη Μεσσηνία πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό και μέσα και όχι να υποβαθμιστούν»

Οι Λι­με­νι­κές Υ­πη­ρε­σί­ες στη Μεσ­ση­νί­α πρέ­πει να ε­νι­σχυ­θούν με προ­σω­πι­κό και μέ­σα και ό­χι να υ­πο­βαθ­μι­στούν, το­νί­ζει σε ε­ρώ­τη­ση που κα­τέ­θε­σε στην βου­λή, προς τον Υ­πουρ­γό Ναυ­τι­λί­ας & Αι­γαί­ου, ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος.
Συγ­κε­κρι­μέ­να στην ε­ρώ­τη­σή του ο κ. Πε­τρά­κος α­να­φέ­ρει:
«Στις 29 Μα­ΐ­ου δη­μο­σι­εύ­θη­κε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλ­λου 125) το Προ­ε­δρι­κό Δι­ά­ταγ­μα υ­π’ α­ριθ. 81, «Α­να­δι­άρ­θρω­ση Πε­ρι­φε­ρεια­κών Δι­οι­κή­σε­ων Λι­με­νι­κού Σώ­μα­τος − Ελ­λη­νι­κής Α­κτο­φυ­λα­κής (Λ.Σ.−ΕΛ.Α­ΚΤ.) και Λι­με­νι­κών Αρ­χών και ρύθ­μι­ση θε­μά­των στε­λέ­χω­σης αυ­τών», που εί­χε υ­πο­γρα­φεί στις 26 Μα­ΐ­ου, μί­α μό­λις η­μέ­ρα με­τά τις ευ­ρω­ε­κλο­γές και τις ε­πα­να­λη­πτι­κές ε­κλο­γές της αυ­το­δι­οί­κη­σης.Με το Π.Δ. o Λι­με­νι­κός Σταθ­μός Κυ­πα­ρισ­σί­ας με­τα­τάσ­σε­ται σε Α’ Λι­με­νι­κό Τμή­μα του Λι­με­ναρ­χεί­ου Πύ­λου και ο Λι­με­νι­κός Σταθ­μός Κο­ρώ­νης με­τα­τάσ­σε­ται σε Α΄ Λι­με­νι­κό Τμή­μα του Κεν­τρι­κού Λι­με­ναρ­χεί­ου Κα­λα­μά­τας. Ε­πί­σης ο Λι­με­νι­κός Σταθ­μός Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου Δή­μου Λεύ­κτρου Μεσ­ση­νί­ας κα­ταρ­γεί­ται.Ό­πως εί­ναι προ­φα­νές πρό­κει­ται για μια α­κό­μα υ­πο­βάθ­μι­ση και ου­σι­α­στι­κή συρ­ρί­κνω­ση των Λι­με­νι­κών Υ­πη­ρε­σι­ών στην Μεσ­ση­νί­α. Η υ­πο­βάθ­μι­ση των Λι­με­νι­κών Υ­πη­ρε­σι­ών στη Μεσ­ση­νί­α έρ­χε­ται σε ευ­θεί­α αν­τι­δι­α­στο­λή με τις δια­ρκώς αυ­ξα­νό­με­νες α­νάγ­κες για πε­ρισ­σό­τε­ρες, με­γα­λύ­τε­ρες και κα­λύ­τε­ρες λι­με­νι­κές υ­πη­ρε­σί­ες.  Η Μεσ­ση­νί­α εί­ναι έ­νας νο­μός με α­κτο­γραμ­μή χι­λι­ο­μέ­τρων που δι­α­θέ­τει λι­μά­νια, α­λι­ευ­τι­κά κα­τα­φύ­για με πολ­λούς ε­παγ­γελ­μα­τί­ες και ε­ρα­σι­τέ­χνες α­λι­είς, με σκά­φη α­να­ψυ­χής, του­ρι­στι­κά σκά­φη και ι­στι­ο­φό­ρα να «δέ­νουν» στα λι­μά­νια.
Αν­τί η κυ­βέρ­νη­ση να ε­νι­σχύ­σει τις Λι­με­νι­κές Υ­πη­ρε­σί­ες στη Μεσ­ση­νί­α με προ­σω­πι­κό και μέ­σα για μια α­κό­μη φο­ρά τις α­πα­ξι­ώ­νει με την υ­πο­βάθ­μι­ση Λι­με­νι­κών Σταθ­μών και σε Λι­με­νι­κά Τμή­μα­τα και με την κα­τάρ­γη­ση Λι­με­νι­κών Σταθ­μών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages