ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μιας -1- θέσης Ειδικού Συνεργάτη ως συμβούλου του Δημάρχου σε θέματα Οικονομικά, λογιστικά και ελέγχων δαπανών και προς τούτο καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την ανωτέρω θέση.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πρέπει να συνοδεύονται με τα κατωτέρω δικαιολογητικά: Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών Βιογραφικό σημείωμα Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007) και τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή. Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθρο 163 Ν.3584/2007). Τα καθήκοντά του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του, ορίζονται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τριφυλίας (Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία 24500) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μια (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα, να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages