ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ... - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ...


 
Τέσσερα άτομα για τετράμηνη απασχόληση ως Υ.Ε. εργάτες πυροπροστασίας θα προσλάβει ο Δήμος Τριφυλίας και δημοσιεύθηκε η σχετική ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού τεσσάρων ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τo χρονικό διάστημα από 1/6/2021 έως και 30/9/2021, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου έτους 2021.

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/08.10.1997).
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: α) Πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν. 3584/2007. β) Δεν έχουν κώλυμα σύμφωνα με τους περιορισμούς των άρθρων 5 & 6 του πδ 164/2004. γ) Δεν έχουν κώλυμα δωδεκαμήνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης-υπ. δήλωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: https://www.dimostrifylias.gr).

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπ. δήλωση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: dimtrifylias@gmail.com (αποκλειστικά και μόνο για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα). Αιτήσεις μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα γίνονται δεκτές. Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα αναφοράς αποστολής των στο άνω ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail). Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 17/5/2021 έως και την 20ή/5/2021 και ώρα 23.59.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages